home
 AUKCJA
 · informacje
  o aukcji
 · skróty
 · dla dostawców
 · ogólne warunki
 GDPR
 częste pytania
 giełdy
 słowniczek
 linki
wg. numeru lotu
 
wg. opisu lotu
 
wg. kategorii
 
wg. dziedziny
 
infofila
  

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI:

1. Terminem aukcja oznaczamy czynność, w której może brać udział każda osoba, która spełnia prawne i niżej wymienione warunki, a to tak pod własnym imieniem, jak na własny rachunek. Przedmiotem aukcji jest materiał filatelistyczny, to znaczy znaczki pocztowe, jak również całe kolekcje, zestawy i partie; pomoce filatelistyczne i literatura (później tylko „loty"). W aukcji można brać udział osobiście, poprzez ofertę na sali (tylko w przypadku aukcji w sali) lub za pośrednictwem pisemnej oferty. Aukcja odbywa się na miejscu i w terminie ustanowionym w aukcyjnym katalogu. 

2. Organizatorem aukcji jest firma ALFILIP auctions, s.r.o., Havlíčkova 12, 737 01 Český Těšín, tel./fax: 00420 558 711871, e-mail: alfil@silesnet.cz, www.alfil.cz 

3. W katalogu opisane są poszczególne loty, które przeznaczone do sprzedaży taką właśnie formą. Bliższy opis poszczególnych lotów - patrz spis użytych skrótów. 

4. Najniższe (wywoławcze) ceny, to ceny najniższej ceny sprzedaży, które są rozsądne dla sprzedającego. Podwyższanie ofert jest ustanowione w skali:
do  100,-Kč (koron czeskich) ...............10,-Kč  do  5000,-Kč.........100,-Kč
do  500,-Kč.......................................20,-Kč  do 10000,-Kč........ 200,-Kč
do 1000,-Kč......................................50,-Kčnad  10000,-Kč.........500,-Kč
Jeżeli wysokość kwoty nie będzie zgadzała się z daną skalą, wtedy wysokość kwoty zostanie zaokrąglona do najbliższej możliwie najniższej ceny. Lot zostanie sprzedany temu, kto zaoferuje największą kwotę. Lot będzie sprzedany w ostatniej ofercie, która nie zostanie podwyższona nawet po trzykrotnym wywołaniu.

W przypadku oferty niższej lub równej trzykrotności ceny wywoławczej cena sprzedaży jest równa najwyższej ofercie. W przypadku oferty wyższej od trzykrotności ceny wywoławczej cena sprzedaży jest ustanowiona o jedno przebicie więcej, niż wynosi druga najwyższa oferta.

W wypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej wysokości, lot będzie sprzedany takiej osobie, ktörej oferta przyszła pod adres firmy wcześniej (decyduje data na pieczątce, a w przypadku ofert wysłanych pocztą elektroniczną lub faksem, decyduje data wysłania.). Jeżeli chodzi o aukcje salowe, oferta złożona na sali ma pierwszeństwo przed ofertą złożoną innym sposobem (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). Jeżeli w czasie aukcji dojdzie na sali do nieporozumień, organizator aukcji jest uprawniony do wycofania lotu z licytacji lub też ponownej licytacji.  

5. Do ceny końcowej dolicza się 10% dodatkowej opłaty oraz jednorazową opłatę 10,- Kč za każdy wylicytowany lot. W przypadku lotów wysłanych pocztą, pobieramy również jednorazową opłatę za opakowanie i opłaty pocztowe w wysokości 100,-Kč (cca 16 Zł) (obszar CR, Polski, Słowacji), 250,-Kč (reszta). Organizator aukcji nie jest płatnikiem VAT, tudzież taki podatek nie jest wliczany do końcowej ceny. 

6. Ostateczna data przyjmowania pisemnych zamówień jest wyznaczona w katalogu aukcyjnym.

7. Po skończeniu aukcji na uzyskany towar zostanie wystawiona faktura, którą obecni uczestnicy na sali muszą zapłacić zaraz po skończeniu aukcji, a w przypadku  pisemnego zamówienia to 7 dni po jej dostarczeniu. Wylicytowany towar będzie wysłany pocztą - listem poleconym albo paczką aż po zapłaceniu całej kwoty. O ile faktura lub paczka z zamówionym towarem nie jest dostarczona w terminie oznacza to, iż oferowana cena była przewyższona wyższą ofertą. 

8. Reklamację wadliwego towaru można zgłosić tylko wtedy, jeśli wady nie są widoczne w opisie lub przedstawione w katalogu. Nie można również złożyć reklamacji na rozmieszczenie znaczków lub pieczątki, na loty oznaczone "do przeglądania", "jakość do oglądania", jak również na całe kolekcje, partie i zestawy. Termin złożenia reklamacji to 10 dni po odesłaniu przesyłki. Znaczki, na które była zgłoszona reklamacja, trzeba zwrócić w liście poleconym . 

9. Firma ALFIL gwarantuje wszystkim swoim klientom i osobom zainteresowanym kupnem jednakowe warunki, absolutną solidność, poważanie i dyskrecję, jak również gwarancję za ilość, jakość i autentyczność według opisu danej pozycji w katalogu.  

10. Prawne związki, których przedmiotem jest aukcyjne pośrednictwo kupna i sprzedaży towaru, kierują się według płatnych przepisów i wyżej wymienionych punktów. W przypadku sporu, odpowiedzialnym sądem jest Sąd Okręgowy w Frýdku-Místku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI AUKCJI:

1. Terminem aukcja oznaczamy czynność, w której może brać udział każda osoba, która spełnia prawne i niżej wymienione warunki, a to tak pod własnym imieniem, jak na własny rachunek. Przedmiotem aukcji jest materiał filatelistyczny, to znaczy znaczki pocztowe, jak również całe kolekcje, zestawy i partie; pomoce filatelistyczne i literatura (później tylko „loty"). W aukcji można brać udział osobiście, poprzez ofertę na sali (tylko w przypadku aukcji w sali) lub za pośrednictwem pisemnej oferty. Aukcja odbywa się na miejscu i w terminie ustanowionym w aukcyjnym katalogu. 

2. Organizatorem aukcji jest firma ALFIL - Andrzej Lisztwan, ul. Havlíčkova 12, 737 01 Český Těšín, tel./fax: 00420 558 711871, e-mail: alfil@silesnet.cz, www.alfil.cz 

3. W katalogu opisane są poszczególne loty, które przeznaczone do sprzedaży taką właśnie formą. Bliższy opis poszczególnych lotów - patrz spis użytych skrótów. 

4. Najniższe (wywoławcze) ceny, to ceny najniższej ceny sprzedaży, które są rozsądne dla sprzedającego. Podwyższanie ofert jest ustanowione w skali:
do  100,-Kč (koron czeskich) ...............10,-Kč  do  5000,-Kč.........100,-Kč
do  500,-Kč.......................................20,-Kč  do 10000,-Kč........ 200,-Kč
do 1000,-Kč......................................50,-Kčnad  10000,-Kč.........500,-Kč
Jeżeli wysokość kwoty nie będzie zgadzała się z daną skalą, wtedy wysokość kwoty zostanie zaokrąglona do najbliższej możliwie najniższej ceny. Lot zostanie sprzedany temu, kto zaoferuje największą kwotę. Lot będzie sprzedany w ostatniej ofercie, która nie zostanie podwyższona nawet po trzykrotnym wywołaniu. Cena sprzedaży jest równa najwyższej ofercie. W wypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej wysokości, lot będzie sprzedany takiej osobie, ktörej oferta przyszła pod adres firmy wcześniej (decyduje data na pieczątce, a w przypadku ofert wysłanych pocztą elektroniczną lub faksem, decyduje data wysłania.). Jeżeli chodzi o akcje salowe, oferta złożona na sali ma pierwszeństwo przed ofertą złożoną innym sposobem (pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). Jeżeli w czasie aukcji dojdzie na sali do nieporozumień, organizator aukcji jest uprawniony do wycofania lotu z licytacji lub też ponownej licytacji.  

5. Do ceny końcowej dolicza się 10% dodatkowej opłaty oraz jednorazową opłatę 10,- Kč za każdy kasowany lot. W przypadku lotów wysłanych pocztą, pobieramy również jednorazową opłatę za opakowanie i opłaty pocztowe w wysokości 50,-Kč (obszar CR, Polski, Słowacji), 100,-Kč (reszta). Organizator aukcji nie jest płatnikiem VAT, tudzież taki podatek nie jest wliczany do końcowej ceny. 

6. Ostateczna data przyjmowania pisemnych zamówień jest wyznaczona w katalogu aukcyjnym.

7. Po skończeniu aukcji na uzyskany towar zostanie wystawiona faktura, którą obecni uczestnicy na sali muszą zapłacić zaraz po skończeniu aukcji, a w przypadku  pisemnego zamówienia to 7 dni po jej dostarczeniu. Wylicytowany towar będzie wysłany pocztą - listem poleconym albo paczką aż po zapłaceniu całej kwoty. O ile faktura lub paczka z zamówionym towarem nie jest dostarczona w terminie oznacza to, iż oferowana cena była przewyższona wyższą ofertą. 

8. Reklamację wadliwego towaru można zgłosić tylko wtedy, jeśli wady nie są widoczne w opisie lub przedstawione w katalogu. Nie można również złożyć reklamacji na rozmieszczenie znaczków lub pieczątki, na loty oznaczone "do przeglądania", "jakość do oglądania", jak również na całe kolekcje, partie i zestawy. Termin złożenia reklamacji to 10 dni po odesłaniu przesyłki. Znaczki, na które była zgłoszona reklamacja, trzeba zwrócić w liście poleconym . 

9. Firma ALFIL gwarantuje wszystkim swoim klientom i osobom zainteresowanym kupnem jednakowe warunki, absolutną solidność, poważanie i dyskrecję, jak również gwarancję za ilość, jakość i autentyczność według opisu danej pozycji w katalogu.  

10. Prawne związki, których przedmiotem jest aukcyjne pośrednictwo kupna i sprzedaży towaru, kierują się według płatnych przepisów i wyżej wymienionych punktów. W przypadku sporu, odpowiedzialnym sądem jest Sąd Okręgowy w Frýdku-Místku.

 

 

 

 

Cena sprzedaży jest ustanowiona o jedno przebicie więcej, niż wynosi druga najwyższa oferta.

 

 

W przypadku oferty niższej lub równej trzykrotności ceny wywoławczej cena sprzedaży jest równa najwyższej ofercie. W przypadku oferty wyższej od trzykrotności ceny wywoławczej cena sprzedaży jest ustanowiona o jedno przebicie więcej, niż wynosi druga najwyższa oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ALFIL Havlíčkova 12, Český Těšín, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]