home
 AUKCE
 · info
 · zkratky
 · pro dodavatele
 · dodací
  podmínky
 GDPR
 časté dotazy
 burzy
 slovník
 odkazy
podle čísla losu
 
podle popisu losu
 
podle skupiny
 
podle oboru
 
infofila
  

Slovníček - Základní filatelistické výrazy
Słowniczek - ogólne terminy filatelistyczne
Worterbuch - philatelistische Grundbegriffe
Vocabulary - fundamental philatelic terminology

českypolskyněmeckyanglicky

A
arch (list) přepážkovýarkusz Schalterbogen counter sheet
arch (list) tiskový arkusik Druckbogen printing sheet
archová úprava skład arkusza Bogenanordnung sheet arrangement
aršík poštovní bloczek Block block, miniature sheet
aršíkové pole sektor Blockfeld, Bogenplatz sheet (plate) position

B
barevná odchylka odmiana koloruFarbabart colour variety
barevný kolorovy farbig coloured, in colour
barevný odstín odcień koloru Farbnuance colour variety
barva kolor Farbe colour
barva papíru kolor papieru Papierfarbe colour of paper
barva razítka kolor stempla Stempelfarbe colour de cancellation
barva známky kolor znaczka Markenfarbe coulour of stamp
bez lepu bez gumy ohne Gummi without gum
bezbarvý bezbarwny farblos colourless
bezvadný nienaganny tadellos, einwandfrei free from defect
bledý blady blass pale
bledý tisk druk niejasny blasser Druck pale printing
bod punkt Punkt point
bod rozměřovací punkt pozycyjny Passerpunkt register point

C
celina całostka Ganzsache postal stationery
celistvost całość Ganzstück entire, full cover
cena cena Preis price
cena řady (série, emise) cena serii Satzpreis price per set
cena záliby cena amatorska Liebhaberpreis fancy price
cenina poštovní znak pocztowy Postwerzeichen postage stamp
citlivý (chemicky) wrażliwy empfindlich (chem.) sensitive (to chemicals)
čára linia Linie, Strich line, stroke
čárkovaný kreskowany gestrichelt lined
část część Teil part
částečný częściowy teilweise partly
černotisk czarnodruk schwarzer Probedruck black proof
číslice numer Ziffer numeral
číslice kontrolní numer kontrolny Kontrollziffer control numeral
číslice hodnotová nominał Wertziffer numeral of value
číslo numer Nummer number
číslo deskové numer sektora Plattennummer plate number
čtyřblok czworoblok Viererblock block of four

D
datum data Datum date
dělená známka znaczek dzielony geteilte Marke split
dělicí linka (čára) linia podziałowa Trennungslinie line of separation, dividing line
deska (tisková) sektor Druckplatte printing plate
desková odchylka odmiana sektora Plattenunterschied plate variety
desková vada usterka Plattenfehler plate law
desková značka oznaczenie sektora Plattenzeichen plate mark
deskové číslo numer sektora Plattennummer plate number
dírkování dziurkowanie Lochung punching, perforation
dlouhý długi lang long
doba platnosti data ważności Gültigkeitsdauer period of validity
dobročinné vydání wydanie dobroczynne Wohltätigkeitsausgabe charity issue
dobročinná známka znaczek dobroczynny Wohltätigskeitsmarke charity stamp
doklad dokument Beleg document
dole na dola unten below
dopis list Brief letter
dopisnice karta Postkarte postcard
doplatné dopłata Nachgebür postage due
doplatní známka znaczek dopłaty Portomarke postage due stamp
doporučený polecony eingeschrieben registered
doruční známka znaczek doręczeniowy Zustellungsmarke delivery stamp
druh papíru rodzaj papieru Papierart type of paper
druh známky rodzaj znaczka Markenart type of stamp
dřevoryt drzeworyt Holzschnitt woodcut
dvojice protichůdná parka na "zawiasach" Kehrdruckpaar tété-béche
dvojité zoubkování ząbkowanie podwójne Doppelzähnung double perforation
dvojitý podwójny doppelt double
dvojitý tisk druk podwójny Doppeldruck double impression
dvoubarevný dwubarwny zweifarbig two-coloured
dvouřádkový w dwóch rzędach zweizeilig in two lines

E
emise wydanie Ausgabe, Emission issue

F
forma tisková klisza drukowa Druckform printing form (sheet)
frankotyp wirnik Freistempel Frank'-canceller

G
gumové razítko stempel gumowy Gummistempel rubber stamp

H
hladký gładki glatt smooth
hlazený papír papier gładki glattes Papier smooth paper
hlubotisk wklęsłodruk Tiefdruck recess printing
hodnota nominální wartość nominalna Nennwert, Nominalwert nominal value
hodnota (známky) wartość znaczka Wertstufe denomination
hodnota (číslice) wartość liczby Wertziffer numeral of value
hotově w gotówce bar cash
hřeben ležmý ząbk. grzeb. pionowe liegende Kammzähnung horizontal comb perforation
hřebenové zoubkování ząbkowanie grzebieniowe Kammzähnung comb perforation

CH
chyba błąd Fehler error
chybný błędny fehlerhaft defective
chybný tisk, chybotisk błędnodruk Fehldruck printing error

J
jednobarevný jednokolorowy einfarbig single colour

K
kamenotisk litografia Steindruck, Lithographie lithography
knihtisk typografia Buchdruck typography
kontrolní barevná značka kolor. znak kontrolny Randfarbstreifen (-zeichen) marginal colour-control strip (mark)
kontrolní číslice numer kontrolny Kontrollziffer control numeral
kontrolní značka znak kontrolny Kontrollzeichen control mark
kovové razítko stempel stalowy Metallstempel metal canceller
kresba rysunek Zeichnung design
křídový papír papier kredowy Kreidepapier chalky paper
křížek nápichový krzyżyk Passerkreuz registered cross
kulatý (kruhový) okrągły rund round
kupón przywieszka Leerfeld (Anhängsel) blank space, blank field, tablet, tab

L
lep guma Gummi gum
lesklý błyszczący glänzed glossy, shiny
let první pierwszy lot Erstflug first flight
let zahajovací przelot wstępny Eröffnungsflugcopening flight vol inaugural
let zvláštní lot nadzwyczajny Sonderflug special flight
letecká pošta poczta lotnicza Luftpost, Flugpost airmail
letecká známka znaczek lotniczy Luftpostmarke, Flugpostmarke airmail stamp
letecké provizorium prowiz. lotnicze Luftpostprovisorium provisional airmail stamp
letopočet data Jahreszahl date of year
levý lewy links left
ležmý hřeben ząbk. grzeb. pionowe liegende Kammzähnung horizontal comb perforation
líc strona przednia Vorderseite, Bildseite front, face
linka dělicí linia podziałowa Trennungslinie line of separation, dividing line
list plansza Blatt sheet

M
makulatura makulatura Makulatur printers waste
malý mały klein small
matný matowy matt dull
matrice matryca Matrize matrix
mědirytina miedzioryt Kupferstich copper plate engraving
měditisk miedziodruk Kupferdruck copper plate printing, taille douce
měna waluta Währung currency
měnová reforma reforma walutowa Währungsreform currency reform
mezera luka, szpara Zwischenraum dividing space
meziarší parka rozdz. pustopolem Zwichensteg gutter
místní vydání wydanie miejskie Lokalausgabe local issue
mnohonásobný wielokrotny mehrfach multiple
moleta moleta Molette molette
motiv motyw Motiv subject
mřížkovaný kratkowany gegittert quadrille

N
nahoře na górze oben above, top
náklad známek nakład znaczków Markenauflage issue, edition, quantity of stamps issued
námět temat Thema theme
nápichová značka punkt Passerzeichen registered mark
nápichový křížek krzyżyk Passerkreuz register cross
nápis napis Inschrift inscription
nastavovaný papír papier nakładany geklebte Papierbahn paper-roll repaired during printing
nátisk nadruk Überdruck surcharge
návrh projekt Entwurf design
nečisté zoubkování nieczyste ząbkowanie unsaubere Zähnung unclean perforation
nehotová známka znaczek niegotowy unfertige Marke unfished stamp
nepoužitý nieużyty ungebraucht unused
nepravidelný nieprawidłowy unregelmässig irregular
nestejnoměrný niestały ungleichmässig irregular, uneven
neúřední nieurzędowy nichtamtlich inofficial
nevydaná známka znaczek niewydany nicht ausgegebene (verarusgabte) Marke unissued stamp
nezoubkovaná známka znaczek nieząbkowany ungezähnte Marke imperforate stamp
nominální hodnota wartość nominalna Nennwert, Nominalwert nominal value
novinová známka znaczek gazetowy Zeitungsmarke newspaper stamp
novotisk nowodruk Neudruck reprint
nový nowy neu new

O
obálka koperta Umschlag cover
obálka prvního dne koperta pierw. dnia wyd. Ersttagsbrief (FDC) First Day Cover (FDC)
oboustranný obustronny doppelseitig on both sides
obrácený odwrócony verkehr inverted
obráceně převrácený odwrotnie odwrócony kopfstehend und verkehr inverted and reversed
obraz obraz Markenbild design of stamp, stamp face
obtisk abklacz Abklatsch offset
ocelotisk rotační stalograwura Rotationsstichtiefdruck rotary recess pronting
ocelotisk z plochy stalograwura płaska Plattenstichtiefdruck recess printing from flat plates
odchylka odmiana Abart variety
odchylka barevná odmiana koloru Farbabart colour variety
odchylka desková odmiana druku Plattenunterschied plate variety
odstín barevný ocień Farbnuance colour shade
ofset (tisk) ofset Offsetdruck offset printing
okraj margines Rand margin
okraj listu (archu) margines arkusza Bogenrand sheet margin
omezený (v platnosti) ograniczony (ważność) begrenzt (Gültigskeit) limited (validity)
opravený reperowany repariert repaired
označení hodnoty oznaczenie nominału Wertbezeichnung, Wertangabe indication of value

P
padělek falsyfikat Fälschung forgery
padělek ke škodě pošty fals. na szkodę zbieraczy Fälschung zum Schaden der Post postal forgery (to defraud the Post Off.)
pamětní známka znaczek okolicznościowy Gedenkmarke commemorative stamp
papír papier Papier paper
papír hlazený papier gładki glattes Papier smooth paper
papír křídový papier kredowy Kroidepapier chalky papier
papír nastavovaný papier nakładany geklebte Papierbahn paper-roll repaired during printing
papír s průsvitkou (bez průsvitky) papier z wodoznakiem Wasserzeichenpapier (Papier ohne Wasserzeichen) watermarked paper
papír zbarvený papier zabarwiony getöntes Papier toned paper
papír zvrásněný papier pomięty geriffeltes Papier ribbed paper
papír žilkovaný papier "z żyłkami" gefasertes Papier, Faserpapier granite paper
perfin dziurkowanie firmowe Firmenlochung perfin
perforace perforacja Zähnung perforation
perforace slepá ząbkowanie "nieodbite" Blindzähnung blind perforation
písmeno litera Buchstabe letter
platnost ważność Gültigkeit validity
platný ważny gültig valid
počet liczba Anzahl number
počitadlo numer walca Reihenwertzähler row control-numbers
podobný podobny ähnlich similar
podtyp podtyp Untertype sub-type
pole aršíkové położenie zn. w arkusiku Blockfeld, Bogenplatz block, miniature sheet, plate position
pole známkové położenie zn. w arkuszu Markenfeld, Bogenplatz sheet (plate) position
polní pošta poczta polowa Feldpost field-post
poplatek opłata Gebühr fee
posunuté zoubkování ząbkowanie przesunięte verschobene Zähnung shifted perforation
posunutý przesunięty verschoben shifted
poškozený uszkodzony beschädigt damaged
pošta (poštovní úřad) urząd pocztowy Post (Postamt) Post Office
pošta letecká poczta lotnicza Luftpost, Flugpost airmail
pošta polní poczta polowa Feldpost field-post
poštovně použitý użyty z obiegu postalisch gebraucht postally used
poštovní aršík bloczek pocztowy Block block, miniature sheet
poštovní cenina znak pocztowy Postwerzeichen postage stamps
poštovní přepážka okienko pocztowe Postschalter Post Office counter
poštovní razítko stempel pocztowy Poststempel postmark, cancellation
poštovní razítko příležitostné stempel okolicznościowy Sonderstempel special cancellation (postmark)
poštovní známka znaczek pocztowy Briefmarke postage stamp
použitý użyty gebraucht used, cancelled
povrch papíru powierzchnia papieru Papieroberfäche paper surface
poznámka uwaga Anmerkung remark
pravidelný prawidłowy regelmässig regular, régulier
pravý (originál) oryginalny echt genuine, original
prorývaný grawerowany nachgraviert re-engraved
protichůdná dvojice parka na "zawiasach" Kehrdruckpaar tété-béché pair
provizorium letecké prowizorium lotnicze provisorische Luftpostmarke provisional airmail stamp
pruhování na lepu prążkowanie na gumie Gummierung gestreift laid gum
průpich przebijanie Durchstich roulette
průsek (obloučkový, pilový) nacinanie Durchstich (bogenförmig, sägezahn.) roulette (arch, row)
průsvitka wodoznak Wasserzeichen watermark
průsvitný prześwitujący transparent transparent
první let pierwszy lot Esrtflug first flight
předběžná známka znaczek prekursor Vorläufer forerunner
přeložka zgięcie Bogenumschlag paper fold
přepážka cestovní okienko przenośne Postschalter Post Office counter
přepážkový arch (list) arkusz Schalterbogen counter sheet
přetisk przedruk Aufdruck overprint
převrácený odwrócony kopfstehend reversed
příležitostná letecká známka okolicz. zn. lotniczy Soinderflugpostmarke special airmail stamp
příležitostné poštovní razítko okolicz. stempel poczt. Sonderstempel special cancellation (postmark)
příplatek dopłata Zuschlag surtax
přítisk nadruk Überdruck surcharge
přívěsek zoubkovaný pustopole ząbkowane gezähntes Anhängsel perforated label, tab
půlený przepołowiony halbiert bisected

R
rámcové zoubkování ząbkowanie ramkowe Kastenzähnung harrow perforation
rámec ramka Rahmen frame
rameno ramię Achsel shoulder
razítko stempel Stempel postmark, cancellation
razítko gumové stempel gumowy Gummistempel rubber stamp
razítko kovové stempel stalowy Metallstempel metal canceller
razítko poštovní stempel pocztowy Poststempel Post Office cancellation
razítko poštovní příležitostné stempel okolicznościowy Sonderstempel special cancellation (postmark)
ražební (reliéfový) tisk druk tłoczony Prägedruck embossing
reforma měnová reforma walutowa Währungsreform currency reform
retuš usunięcie usterki Retusche retouch
roh róg Ecke corner
rok rok Jahr year
rotační ocelotisk stalograwura Rotationsstichtiefdruck rotary recess printing
rozměr (formát) format Format sice, format
rozměřovací bod punkt pozycyjny Passerpunkt registered dot
rub strona lewa Rückseite reverse
rýhovaný prążkowanie gerippt ribbed
rytec wykonawca rytowania Stecher, Graveur engraver
rytecká značka punkt rytowania Stecherzeichen engraver's mark
rytina rycina Gravierung engraving
řada seria Satz, Serie Set
řádkové zoubkování ząbkowanie liniowe Linienzähnung line perforation

S
sazba (tarif) taryfa Tarif postal rate
sdružené zoubkování ząbkowanie mieszane kombinierte Zähnung compound perforation
série seria Satz, Serie set
sešitek (známkový) zeszycik Briefmarkenheftchen stamp booklet
slepá perforace ząbkowanie "nieodbite" Blindzähnung blind perforation
slepý tisk druk (suche tłoczenie) Blinddruck blind (colourless) print
slitý tisk druk zalany (zlany) verschwommener Druck smudged printing
složka zgięcie Papierfalte paper fold
služební známka znaczek służbowy Dienstmarke Official stamp
smíšené zoubkování ząbkowanie mieszane Mischzähnung mixed perforation
soukromý prywatny privat private
souměrný stały symmetrisch symmetrical
soutisk druk Zusammendruck se-tenant
spěšná známka znaczek ekspresowy Eilmarke express stamp
spojené typy parka o różnych typach zusamenhängende Typen se-tenant Typen
spojený złączony zusammenhängend se-tenant
spojka parka rozdz. pustopolem Zusammendr. mit Zwischenstoss se-tenant with gutter between
státní państwowy staatlich Governmental
stříhaná známka znaczek nieperforowany geschnittene Marke imperforable stamp
světlý jasny hell light
svislý pionowy senkrecht vertical
svitková úprava (známka) dostos. do sprz. w autom. Markenrolle roll of stamps
šikmý skośny schräg oblique
široký szeroki breit wide, broad
šrafování szrafowanie Scraffierung shading lines
štoček klisza Druckstock printers block

T
technika tisková technika druku Druckart printing technique
tenký cienki dünn thin
tisk druk Druck print
tisk bledý druk niejasny blasser Druck pale printing
tisk dvojitý druk podwójny Doppeldruck double impression
tisk chybný błędnodruk Fehldruck printing error
tisk na lepu druk na str. gumowanej Druck auf der Gummierung printed on gumed side
tisk ražební (reliéfový) druk (suche tłoczenie) Prägadruck embossing
tisk slepý druk niejasny Blinddruck blind (colourless) print
tisk slitý druk zalany (zlany) verschwommener Druck smudged printing
tisk trojitý druk potrójny dreifacher Druck triple printing
tisk vícenásobný wielodruk mehrfacher Druck multiple print
tisk vynechaný brak druku ausgebliebener Druckgang one printing process omitted
tisk výsadní druk (ministerski) Ministerdruck (-block) favour print (min.sheet) for high offic.
tisk zkusmý próba Probedruck trial print
tisk zvláštní druk okolicznościowy Sonderdruck special print
tiskopis druk Drucksache printed matter
tisková deska klisza Druckplatte printing plate
tisková forma forma Druckform printing form (sheet)
tisková technika technika druku Drucktechnik printing technique
tisková zkouška próba druku Druckprobe trial print, proof
tiskový arch (list) arkusz drukarski Druckbogen printing sheet
tloušťka papíru grubość papieru Papierstärke thickness of paper
tmavý ciemny dunkel dark
typ typ Type type
typy spojené parka o różnych typach zusammenhängende Typen se-tenant types

U
úplný (kompletní) kompletny vollständig, komplett vollständig complete
upotřebená známka znaczek użyty gebrauchte Marke used stamp
úprava archová arkuszowy Bogenanordnung sheet arrangement
úprava svitková (známka) dostos. do sprz. w autom. Markenrolle roll of stamps
úřední urzędowy amtlich official
úřední vydání wydanie urzędowe amtliche Ausgabe official issue
území obszar Gebiet territory
úzký wąski eng, schmal narrow

V
v oběhu w obiegu im Umlauf, kursiered current, circulated
vada desková usterka druku Plattenfehler plate flaw
vada lepu usterka gumy Gummifehler gum flaw
vada výrobní usterka Herstellungsfehler production flaw
vada zoubkování usterka ząbkowania Zähnungsfehler perforation error, flaw
ve prospěch na rzecz zu Gunsten for the benefit of
velikost wielkość Grösse size
velký wielki gross large
vícebarevný wielobarwny mehrfarbig multicoloured
vícenásobný tisk wielodruk mehrfacher Druck multiple print
viditelný widoczny sichtbar visible
vlevo w lewo links on the left
vodorovný poziomy waagerecht, horizontal horizontal
vpravo w prawo rechts on the right
vydání (známky) wydanie Ausgabe issue
vydání dobročinné wydanie dobroczynne Wohltätigkeitausgabe charity issue
vydání místní wydanie miejscowe Lokalausgabe locla issue
vydání úřední wydanie urzędowe amtliche Ausgabe official issue
vydání výpotřební wydanie eksploatacyjne Aufbrauchsausgabe prov. iss. for using up rem. of prev. iss.
vydaný wydany herausgegeben issued
vynechané zoubkování brak ząbkowania ausgefallene Zähnung perforation omitted
vynechaný tisk brak druku ausgebliebener Druckgang one printing process omitted
výplatní známka znaczek opłaty Freimarke postage stamps
výpomocná známka znaczek pomocniczy Aushilfsmarke provisional stamp
výpotřební vydání wydanie eksploatacyjne Aufbrauchsausgabe prov. iss. for using up rem. of prev. iss.
výroba produkcja Herstellung production
výrobní makulatura makulatura Herstellungsmakulatur printers waste
výrobní vada usterka druku Herstellungsfehler production flaw
výsadní tisk druk (ministerski) Ministerdruck (-block) favour print (min.sheet) for high offic.
vysoký wysoki hoch high
výstava (známek) wystawa (znaczków) (Briefmarken) Ausstellung (postage stamp) exhibition
výstřižek wycinek Ausschnitt cut-out (square)
vysvětlivka objaśnienie Erklärung explanation
vzor (vzorec, specimen) wzór Muster (Spezimen) specimen

Z
zahajovací let przelot wstępny Eröffnungsflug opening flight
záložka zakładka Bogenumschlag proper fold
zbarvený papír papier zbarwiony getöntes Papier toned paper
zbytek nákladu reszta nakładu Restbestand remainder
zkoušení známek gwarantowanie znaczków Markenprüfung expertising of postage stamps
zkoušený gwarantowany geprüft expertised
zkouška tisková próba druku Druckprobe trial print. proof
zkratka skrót Abkürzung abbreviation
zkusmý tisk próba druku Probedruck trial print
zkušební značka znak gwarancji Prüfzeichen expert's mark
zkušební znalec expert Prüfer official expert
změněný zmieniony geändert changed
značka znak Zeichen sign
značka desková numer sektora Plattenzeichen plate mark
značka kontrolní znak kontrolny Kontrollzeichen control mark
značka kontrolní (barevná) znak kontrolny (kolor.) Randfarbstreifen (-zeichen) margial colour-control strip
značka nápichová punkt Passerzeichen registered mark
značka rytecká punkt rytowania Stecherzeichen engraver's mark
značka zkušební znak gwarancji Prüferzeichen expert's mark
znalec ekspert, znawca Kenner, Experte expert
znalec zkušební ekspert Prüfer official expert
známka dělená znaczek dzielony geteilte Marke split
známka doplatní znaczek dopłaty Portomarke postage due stamps
známka doruční znaczek doręczeniowy Zustellungsmarke delivery stamp
známka letecká znaczek lotniczy Luftpostmarke, Flugpostmarke air mail stamp
známka nehotová znaczek niegotowy unfertige Marke unfinished stamp
známka nevydaná znaczek niewydany nicht (verausgabte) ausg-e Marke unissued stamp
známka nezoubkovaná znaczek nieząbkowany ungezähnte Marke imperforate stamp
známka novinová znaczek gazetowy Zeitungsmarke newspaper stamp
známka poštovní znaczek pocztowy Briefmarke postage stamps
známka předběžná znaczek prekursor Vorläufer forerunner
známka s příplatkem znaczek z dopłatą na rzecz Zuschlagsmarke surtax stamp
známka s perfinem znaczek z dziurk. firm. Marke mit Firmenlochung perfin
známka služební znaczek służbowy Dienstmarke official stamp
známka spěšná znaczek expresowy Eilmarke express stamp
známka stříhaná znaczek nieząbkowany geschnittene Marke imperforate stamp
známka upotřebená znaczek użyty gebrauchte Marke used stamp
známka výplatní znaczek opłaty Freimarke postage stamp
známka zoubkovaná znaczek ząbkowany gezähnte Marke perforate stamp
známkové pole pozycja w arkuszu Markenfeld, Bogenplatz sheet (plate) position
známkový sešitek zeszycik Briefmarkenheftchen stamp booklet
známka dobročinná znaczek dobroczynny Wohltätigskeitsmarke charity stamp
známka pamětní znaczek okolicznościowy Gedenkmarke commemorative stamp
známka výpomocná znaczek pomocniczy Aushilfsmarke provisional stamp
zoubkovaná známka znaczek ząbkowany gezähnte Marke perforated stamp
znehodnocený razítkem kasowany gestempelt cancelled
zoubkoměr ząbkomierz Zähnungsschlüssel perforation gauge
zoubkování ząbkowanie Zähnung perforation
zoubkování dvojité ząbkowanie podwójne Doppelzähnung double perforation
zoubkování hřebenové ząbkowanie grzebieniowe Kammzähnung comb perforation
zoubkování nečisté ząbkowanie niedokład. unsaubere Zähnung unclean perforation
zoubkování posunuté ząbkowanie przesunięte verschobene Zähnung shifted perforation
zoubkování rámcové ząbkowanie ramkowe Kastenzähnung harrow perforation
zoubkování řádkové ząbkowanie liniowe Linienzähnung lins perforation
zoubkování sdružené ząbkowanie mieszane kombinierte Zähnung compound perforation
zoubkování smíšené ząbkowanie mieszane Mischzähnung mixed perforation
zoubkování vynechané brak ząbkowania ausgefallene Zähnung perforation omitted
zoubkovaný ząbkowany gezähnt perforated
zoubkovaný přívěsek pustopole ząbkowane gezähnter Anhänger perforated tab
zvláštní let lot okolicznościowy Sonderflug special flight
zvláštní dotisk dodruk okolicznościowy Sonderdruck special print
zvláštnost specjalność Besonderheit speciality
zvrásněný papír papier pomięty geriffeltes Papier ribbed paper
žilkovaný papír papier "z żyłkami" gefasertes Papier, Faserpapier granite paper

Nejčastěji používané slova v katalozích ALFIL- najczęściej używane wyrazy w katalogach ALFIL

příchozí a průchozí razítkostempel odbiorczy i tranzytowy
prošlé, použitéużyty, użyty przez pocztę
pohledwidokówka
provizorníprowizoryczny
zasl. do, přepr.nadane na, użyte
zajímavéinteresujące
mimořádná nabídkaoferta specjalna
rez. skvrnkyplamki "grzybne"
dolní, hornígórny, dolny
rohový, krajovýnarożny, marginesowy
vodorovné, svislépoziome, pionowe
hodnotawartość (nominalna)
částečnýczęściowy

Nejčastěji používané zkratky - najczęściej używane skróty

xxsvěží, s pův.neporušeným lepemczysty, z oryginalną gumą
xsvěží, s nálepkou nebo stopou po níczysty, z podlepką albo śladem
(x)svěží, vydané bez lepuczysty, wydany bez gumy
orazítkovanéstemplowany
ce.celistvostcałość
Re.doporučená zásilkaprzesyłka polecona
Ex.expresní zásilkaprzesyłka ekspresowa
Aeroletecká pošta, aerofilateliepoczta lotnicza, aerofiltelistyka
ZP známkové polepozycja w arkuszu
DVdesková vadausterka, błąd druku
kz,kzykrátký zoubek,(-y)krótki ząbek
kvp.kvalita k prohlédnutíjakość (stan) do oglądnięcia
dvdrobné vadydrobne usterki (stanu)
ZSznámkový sešitekzeszycik znaczkowy
Pa.partie známekzestaw znaczków
Bl.aršík (též A)bloczek (także A)
TL,PLtiskový, přepážkový list arkusik
NLnálepní listkarta z naklejonym znaczkiem
k prohl.k prohlédnutído oglądnięcia
F !falsum, padělekfalsyfikat, fałszerstwo
ZVLzvláštní tiskdruk okolicznościowy
Ffoto v kataloguzdjęcie w katalogu
Zk.zkoušená, pravost ověřil znalecz gawrancją, po ekspertyzie
Mi.katalog Michelkatalog Michel
MMcena v DM podle katalogu Michelcena w katalogu Michel
MiGkatalog Michel-Ganzsachenkatalog Michel-Ganzsachen
Tr.katalog Trojankatalog Trojan
Vot.monografie (razítka) Ing.Votočekmonografia (ostemplowania) Ing.Votoček
FeSchcena v kat.Ferchenbauercena w kat. Ferchenbauer
Fi.katalog Fischer 1997 katalog Fischer 1998
CDVcelina, dopisnicecałostka, karta pocztowa
FDCobálka prvního dne vydáníkoperta pierwszego dnia obiegu
CAEaerogramaerogram
CPHcelinová prop. pohlednicewidokówka z nadr. znakiem opłaty
CMcartes maximacartes maxima
CZLzálepkasekretnik
Kkupón (též KL, KP, KD, KH)przywieszka
Sspojka (též SS, SV)parka rozdzielona przywieszką
ČaMČechy a MoravaCzechy i Morawa
lit.litografielitografie
č.b.černobíla pohlednicewidokówka czarnobiała
bar.barevná pohlednicewidokówka kolorowa
d.a.dlouhá adresa (pohlednice)długi adres
FTfoto na titulní stranězdjęcie na stronie tytułowej
  
ALFIL Havlíčkova 12, Český Těšín, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]