gdpr 

 home
 AUKTION
 · Auktions-
  information
 · Abkrzungen
 · Versteigerungs-
  -bedingungen
 · Einlieferengen
 GDPR
 FAQ
 Brse
 Wrterbuch
 Links
nach Nummer
 
nach Beschreibung
 
nach Kategorie
 
nach Bereich
 
infofila
  

Obecné naízení o ochran osobních údaj (GDPR) podle naízení Evropského parlamentu a rady (EU) . 2016/679

Spolenost ALFILIP auctions, s.r.o., Havlíkova 12, 737 01 eský Tšín, I: 27797201, zapsaná u KS v Ostrav, spisová znaka C 52085   s adresou Dejvická 306/9, Praha 6, 160 00, dále jen „Správce“ je oprávnna zpracovávat poskytnuté osobní údaje.

Správce vyvine maximální moné úsilí k zabezpeení osobních údaj adatel. Pokud dojde k narušení bezpenosti údaj, bude správce neprodlen informovat jak subjekt tak Úad pro ochranu osobních údaj. Osobní údaje mohou být zpracovávány jak automaticky tak run a nebudou pedávány dalším subjektm, pokud to není potebné k vyízení poadavk klienta, objednávky i není uvedeno jinak v tomto souhlasu.

Úel zpracování poskytnutých údaj:

- zprostedkování nákupu a prodeje poloek v aukcích nebo za pedem dohodnuté ceny
- zpracování aukních píkaz a objednávek
- distribuce vydraených nebo zakoupených poloek
- zasílání informací o konaných aukcích a aktualit elektronicky
- zasílání aukních katalog a dalších materiál poštou

Rozsah zpracovávaných údaj:

- jméno, píjmení (název firmy)
- kontaktní údaje (emailová adresa, korespondenní adresa, telefonní íslo)
- transakní údaje

Právo ke zpracovávaným údajm:

Na poádání Správce doloí kompletní opis osobních údaj, které shromaujete o adateli (dále jen „Subjektu“) a umoní
- monost opravy osobních údaj
- monost vymazání osobních údaj
- monost omezení zpracování osobních údaj
- monost udlit a odvolat souhlas se zpracováním osobních údaj
- monost vznesení námitky proti zpracování osobních údaj
a další práva stanovená pedpisem i naízením EU i jiným zákonem eské republiky

Poadavky Subjektu musí být dorueny písemn na adresu Správce nebo elektronicky mailem na adresu infos(zaviná)alfil.cz a budou vyízeny co nejdíve v rámci technických moností Správce. Osobní údaje, které je nutné uchovávat z dvodu jiného právního základu nemohou být vymazány (informaní povinnost vi státním institucím).

  
ALFIL Havlkova 12, esk Tn, 737 01, Czech Republic, tel./fax +420 / 558 711 871, e-mail: alfil@silesnet.cz
NAVRCHOLU.cz
[CNW:Counter]