Jak nakupovat?

na webu Aukce Alfil

Zúčastnit se aukce je velmi jednoduché:

1.) Najít položku v katalogu

Položky jsou seřazeny podle kategorií podle států na jednotlivé položky, sbírky, pohlednice a ostatní obory.

Tip: Je možné použít vyhledávání podle popisu, funguje obdobně jako fulltext (google, seznam.cz...)

2.) Nabídnout cenu:

Provádí se obdobně, jako nákup v internetových obchodech - položka se vloží do košíku, avšak s tím rozdílem, že se vepisuje cena, kterou jsme ochotni nabídnout.

Tip: "Věčná" otázka - kolik nabídnout???

Tolik, kolik maximálně chcete zaplatit. Ani více, ani méně.

Teprve po zveřejnění výsledků se dozvíte, zda příkazy byly úspěšné. Potom už je pozdě na zvýšení či snížení nabízené ceny. Pokud dosažená cena je nižší - je to "výhra", zaplatím méně, než jsem předpokládal. Pokud je cena naopak vyšší - zde se sice může objevit hořkost z "prohry", ale už ne z vlastní chyby: proč jsem nenabídnul více? Protože už by to bylo moc drahé a netěšilo by mě to.

3.) Odeslat příkaz

Položky, na které jsme nabídli cenu (jsou v košíku) je nutné odeslat. Po kliknutí na tlačítko Odeslat příkaz se objeví políčka k vyplnění osobních údajů a způsobu odběru. Po dalším odkliknutí příkaz byl odeslán a za okamžik přijde na mailovou adresu, která byla použita při vyplňování údajů, potvrzovací mail. Odesláním příkazu vzniká u nás registrace vázána na Vaši e-mailovou adresu. Při dalš objednávce/příkazu stačí vyplnit e-mail a kliknout na Zaslání zapomenutého hesla. Heslo obdržíte na uvedený e-mail za okamžik. Heslo si můžete zapamatovat, nebo si nechat zaslat znovu při další objednávce/příkazu.

Tip: Příkaz je možné zaslat také poštou, mailem, faxem i telefonicky. U sálových aukcí samozřejmě také osobně.

4.) Počkat na výsledky

U každé aukce je zveřejněna uzávěrka příjmu příkazů - do této doby jsou přijímány písemné příkazy. Zanedlouho, zpravidla do 1-2 hodin, jsou zveřejněny výsledky - výsledková listina. Z té je zřejmé, za kolik byly vydraženy jednotlivé položky a které je možné dodatečně dokoupit. Téměř současně obdržíte mail se seznamem položek, které jste získali, je tam i vyčíslení, kolik je třeba zaplatit a jaké jsou možnosti platby. V případě, že v příkazu byl zadán způsob odběru "poštou na dobírku", zaplatíte až při doručení zásilky.

5.) Doprodej

Od okamžiku zveřejnění výsledků je možné doobjednat nevydražené položky, které je možné přidat k vydraženým položkám a ušetřit na poštovném. V doprodeji je možné kupovat za ceny pevné (=vyvolávací) a už se nezvyšují.
 VŠEOBECNÉ AUKČNÍ  PODMÍNKY:

1. Aukce je dobrovolná činnost, jíž se může zúčastnit každá osoba splňující zákonné a níže uvedené podmínky, a to vlastním jménem a na vlastní účet. Předmětem aukce je podle níže uvedených podmínek prodej filatelistického materiálu, tj. poštovních známek a celistvosti, popř. celé sbírky, sestavy a partie; sběratelské pomůcky a literatura (dále jen „losy"). Aukce je možné zúčastnit se osobně příkazem v sále (jen u sálových aukcí) nebo prostřednictvím písemného příkazu. Písemný příkaz musí obsahovat adresu příkazce, čísla losů a vyvolávací ceny, způsob odběru získaných losů. Pokud není uvedeno jinak, losy budou zaslány na adresu uvedenou v příkazu. Aukce se koná na místě a v termínu uvedeném v aukčním katalogu. Podáním příkazu se vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými aukčními podmínkami.

2. Pořadatelem aukce je firma ALFIL collections, s.r.o., Havlíčkova 12, 737 01 Český Těšín, IČO:  07976232, tel./fax: 00420 558 711871. e-mail: collections@alfil.cz, www.alfil.cz (dále jen ALFIL).

3. V katalogu jsou popsány jednotlivé losy určené k prodeji touto formou. V popise musí být uvedené číslo losu, orientační popis (viz seznam použitých zkratek a použitých katalogů) a vyvolávací cena. Údaje o katalogových cenách, hlavně u hromadných položek, jsou pouze orientační, převážně uváděné dodavatelem.

4. Limitní (vyvolávací) ceny jsou nejnižší prodejní ceny akceptovatelné pro prodávajícího. Zvyšování nabídek je určeno stupnicí:

                        do   100,-  Kč     .............     10,- Kč                                    do   20000,- Kč     .............      500,- Kč
                        do   500,-  Kč     .............     20,- Kč                                    do   50000,- Kč     .............    1000,- Kč
                        do  1000,- Kč     ..............    50,- Kč                                   do  200000,- Kč     .............    5000,- Kč
                        do  5000,- Kč     ..............  100,- Kč                                  nad 200000,- Kč     .............  10000,- Kč

V případě, že výše příhozu nebude odpovídat uvedené stupnici, bude zaokrouhlen na nižší nejblíže možnou. Nabídky „nejvyšší nabídce", „maximální cena", „o jeden příhoz více" apod. budou automaticky upraveny na pětinásobek vyvolávací ceny. Los bude prodán tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Los je prodán poslední nabídce, která ani po trojnásobném vyvolání není zvýšena.

U písemných aukcí prodejní cena je stanovena o jeden příhoz více, než je druhá nejvyšší nabídka.
U nabídkových aukcí 100|300|500 v případě nabídek menších než trojnásobek vyvolávací ceny prodejní cena je rovná nejvyšší nabídce. V případě nabídek vyšších než trojnásobek vyvolávací ceny prodejní cena je stanovena o jeden příhoz více, než je druhá nejvyšší nabídka.

V případě dvou a více nabídek ve stejné výši bude los prodán tomu, jehož nabídka došla na adresu firmy dříve (rozhoduje datum poštovního razítka, u příkazů zaslaných e-mailem nebo faxem datum odeslání). V sálových aukcích příkaz v sále má přednost oproti příkazu doručeném jiným způsobem (poštou, faxem, e-mailem). V případě, že při licitaci v sále dojde k jakýmkoliv nedorozuměním, může pořadatel aukce los stáhnout z aukce nebo licitovat znova.

5. K výsledné ceně se připočítává 10% přirážka. U losů zaslaných poštou účtujeme také paušál na balné a poštovné ve výši 99,- Kč při zaslání na území ČR, Polska a Slovenska, 250,-Kč na území zbytku Evropy a 500,-Kč do Zámoří (u zásilek o hmotnosti nad 500gr účtujeme skutečné poštovné). Pořadatel aukce není plátcem DPH, tudíž k výsledné ceně tato daň nebude přičtena.

6. Termín uzávěrky písemných příkazů je uvedený v aukčním katalogu.

7. Po ukončení aukce bude vystaven aukční protokol na získané zboží. Vylicitovaná cena je splatná přítomnými účastníky v sále ihned po ukončení aukce, písemnými příkazci do 7 dnů po jejím doručení. Vydražený materiál bude zaslán poštou doporučeně nebo v cenném psaní. Podle přání materiál bude zaslán na dobírku spolu s aukčním protokolem (jen v ČR) v 1. nebo 2. termínu uvedených níže (nutno uvést v objednávce, v případě, že není uvedeno, platí vždy dřívější datum). Neobdržíte-li v uvedené lhůtě aukční protokol nebo zásilku obsahující objednané zboží, byla Vámi nabídnuta cena překonána nabídkou vyšší.

8. Reklamovat lze pouze vady zboží, které nejsou patrné z popisu nebo vyobrazení v katalogu, taktéž nelze reklamovat umístění známek nebo razítka na celinách nebo celistvostech, losy s označením "k prohlédnutí", „kvp.", jakož i celé sbírky, partie a sestavy. Reklamační lhůta je 10 dnů po odeslání zásilky, nejpozději však do 6 týdnů od datumu uzávěrky písemných příkazů. Reklamované losy je nutno vrátit v cenném psaní (nikoliv dobírkou).

9. Firma ALFIL zaručuje všem svým zákazníkům a zájemcům o koupi stejné podmínky, absolutní solidnost, serióznost a diskrétnost, včetně záruky za množství, kvalitu a pravost podle popisu té které konkrétní položky katalogu. Dále se zavazuje, že jakékoliv poskytnuté osobní údaje budou použity výhradně pro vnitřní potřebu firmy a nebudou třetím osobám sdělovány.

10. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční koupě a prodej zboží se řídí platnými předpisy a touto aukční vyhláškou. V případě sporu je příslušným soudem Okresní soud v Karviné.