Pro prodávající

na webu Aukce Alfil

Proč dodávat materiál do aukcí ALFIL:
 

 • 10-12 aukcí ročně (podle typu materiálu)
 • nízké provize – standardní 10% z dosažené ceny - mimořádně dokonce 0%
 • katalog k dispozici on-line na www.alfil.cz  - všechny položky vyobrazeny včetně sbírek a partií
 • dodatečný prodej po ukončení aukce bez snížení vyv. cen
 • zdarma ohodnotíme, nabídneme optimální způsob prodeje s důrazem na maximalizaci dosažených cen
 • dlouholeté zkušenosti, naprostá diskrétnost samozřejmostí
 • přijímáme jakýkoliv zajímavý materiál v jakémkoliv množství:
 • od známky po nákladní auto
 • od 100 do 1000000000 Kč
 • vyvolávací ceny uměle nesnižujeme, cenové představy respektujeme
 • na větší sbírky přijedeme
   

Všeobecné podmínky pro příjem materiálu do aukcí ALFIL


1.) Materiál bude přijat po předchozí písemné (telefonické, osobní) dohodě na základě seznamu materiálu vyhotoveným majitelem (případně podle fotokopií, fotografií, digitálního záznamu materiálu). Minimální objem přijímaného materiálu je 5000 Kč. Firma ALFIL si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout z aukce nabízenou položku, popř. více položek sloučit nebo jednotlivé rozdělit.

2.) Na materiál zařazený do aukce ALFIL obdrží majitel písemné potvrzení. Po obdržení materiálu poštou nebo předaným majitelem osobně je potvrzeno převzetí na kopii přiloženého seznamu. Po zpracování materiálu (kontrole skutečného stavu, jakosti, vyhotovení popisu) bude vystaveno Pot vrzení příjmu materiálu s navrhovaným popisem a vyvolávací cenou materiálu. V případě, že majitel nesouhlasí s navrhovanou vyvolávací cenou či jinými údaji v seznamu, je povinen toto neprodleně písemně sdělit, jinak se má za to, že s údaji v Potvrzení příjmu materiálu souhlasí.

3.) Z konečné (dosažené, prodejní) ceny bude účtována 10% provize. Výše provize může být upravena nahoru či dolů v závislosti od objemu, náročnosti na zpracování a úspěšnosti prodeje dodaného materiálu.

4.) Za každou neprodanou položku bude vybírán manipulační poplatek 10,-Kč, který je splatný při vypořádání. Při objemu prodaného materiálu nižším než 2.000,-Kč bude účtován mimořádný manipulační poplatek 100,-Kč. Při úspěšnosti prodeje vyšší než 30% z objemu dodaného materiálu (v počtu položek) tyto poplatky nejsou účtovány.

5.) V případě, že majitel odstoupí od prodeje před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5% z vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč za každý los.

6.) Vypořádání dodaného materiálu bude realizováno nejpozději do 2 měsíců od uzávěrky příjmu příkazů (ukončení aukce). Po pře dchozí dohodě při objemech prodaného materiálu nad 10.000,-Kč je možné poskytnout zálohu až do 80% v závislosti od druhu materiálu.

7.) Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování koupě a prodeje zboží se řídí obecně platnými předpisy a výše uvedenými body. V případě sporu je příslušným soudem Okresní soud v Karviné.