Pro prodávající

na webu Aukce Alfil

Pořádámé 10-12 aukcí ročně - podle typu materiálu:


Všeobecné aukce (2x ročně)
přijímáme jednotlivé známky, celistvosti i sbírky s min. průměrnou vyv. cenou 1000 Kč/položka, min. objem dodávky 10000 Kč, standardní provize 10%

Aukce sbírky, partie, sestavy (8x ročně)
přijímáme sbírky a sestavy s min. průměrnou vyv. cenou 1000 Kč/položka, min. objem dodávky 5000 Kč, standardní provize 15%

Nabídková aukce -  100|300|500 (2x ročně)
přijímáme jednotlivé známky, celistvosti a pohlednice s min. průměrnou vyv. cenou 300 Kč/položka, min. objem dodávky 10000 Kč, standardní provize 20%

  • katalog k dispozici on-line na www.alfil.cz  - všechny položky vyobrazeny včetně sbírek a partií
  • dodatečný prodej po ukončení aukce bez snížení vyv. cen
  • zdarma ohodnotíme, nabídneme optimální způsob prodeje s důrazem na maximalizaci dosažených cen
  • dlouholeté zkušenosti, naprostá diskrétnost samozřejmostí
  • přijímáme jakýkoliv zajímavý materiál v jakémkoliv množství:
  • od známky po nákladní auto | v hodnotě od 100 do 1000000000 Kč
  • vyvolávací ceny uměle nesnižujeme, cenové představy respektujeme
  • na větší sbírky přijedeme, případně zajsitíme přepravu
     


Všeobecné podmínky pro příjem materiálu do aukcí ALFIL

1.) Materiál bude přijat po předchozí písemné (telefonické, osobní) dohodě na základě seznamu materiálu vyhotoveným majitelem (případně podle fotokopií, fotografií, digitálního záznamu materiálu). Minimální objem přijímaného materiálu je 5000 Kč. Firma ALFIL si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout z aukce nabízenou položku, popř. více položek sloučit nebo jednotlivé rozdělit.

2.) Na materiál zařazený do aukce ALFIL obdrží majitel písemné potvrzení. Po obdržení materiálu poštou nebo předaným majitelem osobně je potvrzeno převzetí na kopii přiloženého seznamu. Po zpracování materiálu (kontrole skutečného stavu, jakosti, vyhotovení popisu) bude vystaveno Pot vrzení příjmu materiálu s navrhovaným popisem a vyvolávací cenou materiálu. V případě, že majitel nesouhlasí s navrhovanou vyvolávací cenou či jinými údaji v seznamu, je povinen toto neprodleně písemně sdělit, jinak se má za to, že s údaji v Potvrzení příjmu materiálu souhlasí.

3.) Z konečné (dosažené, prodejní) ceny bude účtována standardní provize. Výše provize může být upravena nahoru či dolů v závislosti od objemu, náročnosti na zpracování a úspěšnosti prodeje dodaného materiálu.

4.) Za každou neprodanou položku bude vybírán manipulační poplatek 10,-Kč, který je splatný při vypořádání. Při objemu prodaného materiálu nižším než 2.000,-Kč bude účtován mimořádný manipulační poplatek 100,-Kč. Při úspěšnosti prodeje vyšší než 30% z objemu dodaného materiálu (v počtu položek) tyto poplatky nejsou účtovány. 

5.) V případě, že majitel odstoupí od prodeje před pořádáním aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5% z vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč za každý los.

6.) Vypořádání dodaného materiálu bude realizováno nejpozději do 6 týdnů od uzávěrky příjmu příkazů (ukončení aukce). Po pře dchozí dohodě při objemech prodaného materiálu nad 10.000,-Kč je možné poskytnout zálohu až do 80% v závislosti od druhu materiálu.

7.) Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování koupě a prodeje zboží se řídí obecně platnými předpisy a výše uvedenými body. V případě sporu je příslušným soudem Okresní soud v Karviné.


Další informace

Kvalita: Při výběru materiálu je nutné dbát zvýšené pozornosti na kvalitu, i ta nejmenší vada musí být popsána. Takový popis pak zpravidla bývá vnímán podstatně negativněji, než jaký je skutečný stav materiálu a tudíž je velmi pravděpodobné, že položka bude neprodána. Proto u méně kvalitního materiálu stanovujeme podstatně nižší ceny než tržní, avšak je velmi pravděpodobné, že se v aukci zvýší.

Pravost: U materiálu s výskytem falz (hlavně přetisků, razítek atd.) nebo novotisků, je nutné odzkoušení pravosti znalcem. Materiál bez odzkoušení bude nabízen za zlomek jeho reálné tržní hodnoty. Na požádání a na náklady majitele je možné zajistit odzkoušení pravosti, popř. zhotovení atestu (zejména u materiálu ČSR, ČR, Polska).

Lep známek: Upozorňujeme na známky s reparovaným lepem. Odhadujeme, že velká část známek deklarovaných jako čisté bez nálepky mají reparované lepy po nálepkách. Často se jedná o velmi zdařilé reparatury, které bývají rozpoznatelné jen za určitých podmínek a po získání určitých zkušeností.  V případě zjištění reparovaného lepu známky zařadíme do kategorie známek s nálepkou „x" s poměrnou cenovou úpravou. V případě nesouhlasu dodavatele položku je možné z aukce bezplatně stáhnout.

Vyvolávací ceny: stanovujeme jako tržní. Nižší vyvolávací ceny vzbuzují u kupujících vyšší zájem, dosahované výsledky jsou pak lepší, než u dodávek s vyššími vyvolávacími cenami. Z praxe zjišťujeme, že zčásti bývá dosaženo tržní ceny, zčásti sice nikoliv avšak zčásti podstatně vyšších cen, takže v průměru je dosaženo reálných tržních cen, avšak s podstatně vyšším objemem prodaného materiálu. Naopak nedoporučujeme výrazné (umělé) snižování vyvolávacích cen.

Do aukcí přijímáme zejména: ČSR+ČR, Polsko, Těšínské Slezsko, klasické známky nebo lepší emise do r. 1950, Britský Commonwealth, Východní Asie, náměty: Judaika, ptáci, houby. Zajímavých cen dosahujeme u sbírek a partií, vše je nafoceno a umístěno na našich internetových stránkách.

Prodej po aukci: prodej se slevou z provize (sleva je pouze z účtované provize, vyvolávací ceny jsou však dodržovány) probíhá cca. měsíc po týdnu od uzávěrky aukce.

Doprodej neprodaného materiálu: neprodaný materiál v aukci je prodáván na našich internetových stránkách v dohodnuté lhůtě, min. však jeden měsíc. Doporučujeme lhůtu pro Doprodej na tři měsíce. Je možné dohodnout zprostředkování prodeje i v jiných aukcích (např. v zahraničí) popř. aukčních portálech (Aukro, Allegro, E-bay) s využitím zhotovených popisů položek pro aukci a jejich překladů a zhotovených vyobrazení.